MUSICA MECANICA

MUSICA MECANICA

Nachrichten Navigation A-Z Unsere Favoriten Gesellschaften Museen Links Autoren

Schweden: Liste der Öffentlich zugänglichen Museen, Austellungsorte u. Privatsammlungen

Français - English - Deutsch

Trasthes Mekaniska Musikmuseum

Directeur : Till Trasthe
Norraryd
S-36010 Ryd.
Tel. : (0046) 0459/80700 (0046) 0459/80700


Copyrights: Musica Mecanica. PhR - màj/update